16th Colloquium

Nov 21, 2019 | events


제16회 인류세연구센터 콜로키엄

주제: 인공지능 기반 미래 모빌리티 설계
발표: 강남우(숙명여대 기계시스템학과)
일시: 2019년 11월 28일 (목) 11:50-13:00
장소: 카이스트 N26동 308호

16th CAS Colloquium

AI-based Future Mobility Design
Namwoo Kang (Mechanical Systems Engineering, Sookmyung Women’s University)
11:50-13:00 (Thu) Nov 28, 2019
KAIST N26 #308